Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities en uitleg

1.      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbod:                                   elk door Van Alfen Fruit in de Webshop gedaan aanbod in de zin van artikel 6:219 e.v. van het Burgerlijk Wetboek;

Afnemer:                                  de natuurlijke persoon niet handelend voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit  die met Van Alfen Fruit een Overeenkomst sluit tot het leveren van een Prestatie;

Algemene voorwaarden:     deze algemene voorwaarden;

Gebrek:                                    het niet voldoen van de Prestatie aan de Overeenkomst;

Levertermijn:                          de tussen Partijen afgesproken termijn waarbinnen de Prestatie moet zijn geleverd dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst;

Overeenkomst:                      de tussen Partijen gesloten overeenkomst (op afstand) met betrekking tot de (ver)koop en levering van een Product waarop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

Partij:                                        Afnemer of Van Alfen Fruit;

Prestatie:                                 het door Van Alfen Fruit op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren Product;

Prijs:                                          het voor de Prestatie door Afnemer aan Van Alfen Fruit te betalen bedrag;

Product:                                   het door Van Alfen Fruit op grond van de Overeenkomst aan Afnemer te leveren bederfelijke en beperkt houdbare product, waaronder mede begrepen, doch niet beperkt tot groenten, fruit en sappen;

Van Alfen Fruit:                      de vennootschap onder firma V.O.F. Van Alfen, gevestigd te (4032 NB) Ommeren aan het adres Ommerenveldseweg 63a, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59764929, de gebruiker van de Algemene voorwaarden;

Vervoerder:                             de derde partij die in opdracht van Afnemer het Product levert;

Webshop:                                de website www.vanalfenfruit.nl waarop Afnemer het Product koopt.

2.      Hetgeen in de Algemene voorwaarden in enkelvoud is gesteld, dient in voorkomend geval in meervoud te worden begrepen en vice versa.

3.      In de Algemene voorwaarden is een verwijzing naar het mannelijk tevens naar het vrouwelijk en onzijdig geslacht en vice versa.

4.      Verwijzingen naar wettelijke bepalingen worden opgevat als verwijzingen naar wettelijke bepalingen zoals deze luiden ten tijde van het opstellen van (deze versie van) de Algemene Voorwaarden.

5.      Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene voorwaarden.

Artikel 2 – Identiteit van Van Alfen Fruit

V.O.F. Van Alfen handelend onder de naam Van Alfen Fruit

Vestigings- en bezoekadres:

Ommerenveldseweg 63a

4032 NB Ommeren

Telefoonnummer: 06 – 53 38 31 05

Bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 uur en 17:00 uur.

E-mail: info@vanalfenfruit.nl of via het contactformulier in de Webshop

KvK-nummer: 59764929

Btw-nummer: NL 8539.35.390.B.01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

1.      De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk(e) (uitnodiging tot het doen van een) Aanbod van Van Alfen Fruit, op elke Overeenkomst en op alle (rechts)verhoudingen tussen Partijen die hieruit voortvloeien of anderszins daarmee samenhangen.

2.      Iedere verwijzing door Afnemer naar eigen inkoop-, leverings- en/of andere algemene voorwaarden wordt door Van Alfen Fruit uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.      In geval van strijdigheid prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Totstandkoming Overeenkomst

1.      Elk door Van Alfen Fruit gedaan Aanbod is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.      De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Van Alfen Fruit de totstandkoming van de Overeenkomst elektronisch aan Afnemer heeft bevestigd.

3.      Van Alfen Fruit kan niet aan een Aanbod worden gehouden, indien Afnemer redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.      Van Alfen Fruit kan niet worden gehouden aan door haar verstrekte gegevens, zoals, doch niet uitsluitend vermeld op de Webshop, voor zover in een Aanbod niet expliciet naar die gegevens wordt verwezen.

Artikel 5 – Prijzen en betaling

1.      Alle door Van Alfen Fruit gehanteerde prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en exclusief in het kader van de Overeenkomst te maken verzendkosten.

2.      Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.      Wijziging in een prijsbepalende factor, van welke aard dan ook, die ertoe leidt dat de overeengekomen Prijs achteraf gezien hoger had moeten zijn, mogen door Van Alfen Fruit integraal worden doorberekend. Prijsbepalende factoren zijn onder andere, doch niet uitsluitend, transport- verzekerings-, lossings-, arbeids-, energie-, grondstofkosten en heffingen.

4.      Van Alfen Fruit behoudt zich het recht voor extra kosten die ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst niet zijn voorzien bij Afnemer in rekening te brengen.

5.      Indien Van Alfen Fruit de Prijs wenst te verhogen als bedoeld in lid 3 en 4 van dit artikel, dan heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

6.      Betaling dient plaats te vinden op een door Van Alfen Fruit in de Webshop beschikbaar gestelde wijze. Afnemer kan geen enkel recht doen gelden met betrekking tot de Overeenkomst zolang de betaling nog niet is ontvangen.

7.      Indien uitdrukkelijk betaling op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum door storting of overmaking van de Prijs op een door Van Alfen Fruit aangewezen bankrekening.

 

Artikel 6 – Levering

1.      Het Product wordt, met inachtneming van het afleveradres van Afnemer, de gekozen afleverdag en, voor zover van toepassing, het gekozen dagdeel, bezorgd door Vervoerder.

2.      Levering van het Product vindt plaats, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, op het moment dat Vervoerder het Product aanbiedt en/of heeft aangeboden aan Afnemer op de in het handelsverkeer gebruikelijke wijze. Dadelijk nadat het Product is geleverd, draagt Afnemer het risico voor alle directe en/of indirecte schade die aan of door het Product mocht ontstaan.

3.      Afnemer dient ervoor te zorgen dat Vervoerder het Product op het afgesproken moment aan Afnemer of een door hem aangewezen derde kan overgedragen. Indien het Product niet overgedragen kan worden, wordt de bestelling op het afleveradres achtergelaten of door Vervoerder mee teruggenomen. Indien blijkt dat het Product niet bij de Afnemer of een door hem aangewezen derde kon worden afgeleverd c.q. achtergelaten, geeft dit geen recht op nieuwe levering.

4.      De Levertermijn is bij benadering vastgesteld en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

5.      Van Alfen Fruit gaat er bij de vaststelling van de Levertermijn vanuit dat zij de Overeenkomst kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op het moment van deze vaststelling redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.

6.      In geval van wijziging van de Overeenkomst of van de omstandigheden, zoals die Van Alfen Fruit redelijkerwijs bekend waren toen de Levertermijn werd overeengekomen, heeft Van Alfen Fruit het recht de Levertermijn te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.

7.      Bij vertraging door Vervoerder blijft de kwaliteitsgarantie gelden. Afnemer ontvangt de bestelling de volgende werkdag en bij eventuele schade geldt artikel 10 van de Algemene voorwaarden.

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het recht van Afnemer om de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (veertien) dagen zonder opgave van redenen te ontbinden is uitgesloten voor zover het betreft de levering van een Product dat snel bederft of dat voor de uitoefening van het recht van ontbinding een te beperkte houdbaarheid heeft, waaronder mede begrepen, doch niet uitsluitend, versproducten en andere Producten met een houdbaarheid korter dan de bedenktermijn.

Artikel 8 – Verplichtingen van Afnemer

1.      Afnemer dient zich ervan te verzekeren dat Vervoerder in staat is het Product af te leveren c.q. over te dragen.

2.      Afnemer dient, althans Van Alfen Fruit adviseert Afnemer, alle maatregelen en aanwijzingen te nemen c.q. op te volgen, die bij het bewaren en het gebruik van het Product (in acht) moeten worden genomen en die bijdragen tot de duurzaamheid en veiligheid van het Product. Dit betreft onder meer alle maatregelen en aanwijzingen die zijn genoemd door Van Alfen Fruit (op de productpagina) in de Webshop.

Artikel 9 – Garanties

1.      Van Alfen Fruit streeft naar de best mogelijke kwaliteit en smaak van de Prestatie.

2.      Indien Afnemer meent dat aan het gestelde in lid 1 van dit artikel niet is voldaan, dient hij overeenkomstig artikel 11 van de Algemene voorwaarden te handelen. Wanneer Van Alfen Fruit in dat geval vaststelt dat de klacht gegrond is, zal Van Alfen Fruit overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden handelen.

3.      Van Alfen Fruit biedt geen garantie voor een Gebrek dat geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een onjuiste bewaar- en of verwerkingswijze van Afnemer.

4.      Uitdrukkelijk niet onder deze garantie begrepen zijn kosten welke redelijkerwijze niet ten laste van Van Alfen Fruit behoren te komen, zoals, doch niet uitsluitend, verzendkosten.

Artikel 10 – Klachten

1.      Eventuele klachten ten aanzien van het Product dienen direct na constatering, doch uiterlijk binnen 24 (vierentwintig) uur na levering van de Prestatie per e-mail (info@vanalfenfruit.nl) aan Van Alfen Fruit kenbaar te worden gemaakt. Deze melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de klacht te bevatten, waaronder, doch niet uitsluitend, een foto van het Gebrek.

2.      Een melding dat het Product niet beantwoordt aan de Overeenkomst is niet langer mogelijk, indien Afnemer of een derde overgaat tot gebruik, verwerking of doorverkoop van het geleverde Product.

3.      Een door Afnemer ingediende klacht worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de klacht behandeld. Indien de behandeling van een klacht een langere termijn vergt, wordt Afnemer daarvan op de hoogte gebracht en geeft Van Alfen Fruit een indicatie van de te verwachten behandelingstermijn.

4.      Uitsluitend naar keuze van Van Alfen Fruit heeft Afnemer recht op een nieuw Product of een restitutie van de Prijs van de gebrekkige Prestatie. Gebreken van een deel van de geleverde Prestatie geven Afnemer niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde Prestatie.

 

Artikel 11 – Privacy

De wijze waarop Van Alfen Fruit omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens is vastgelegd in de Privacy policy.

 

Artikel 12 – Slotbepalingen

1.      Van Alfen Fruit behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen of aan te vullen. Over dergelijke wijzigingen of aanvullingen wordt Afnemer ten spoedigste geïnformeerd.

2.      Afwijkingen en wijzigingen van en/of aanvullingen op de Algemene voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover Van Alfen Fruit deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en nooit in algemene zin.

3.      Indien een of meerdere bepaling(en) van de Algemene voorwaarden nietig zijn en/of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).